Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Personvernerklæring (GDPR) Portalens brukervilkår Alle brukere

Sammendrag

Personvern og sikkerhet er viktig for HLT!

I disse dager innføres nye regler for personvern og sikkerhet. Disse reglene har fått navnet general data protection regulation - GDPR.

______________________________________________

Your data and privacy is important to HLT!

In 2018, new European regulations have come into force regarding data protection and privacy. These rules have been named the General Data Protection Regulation - GDPR.

Alle brukervilkårene

Moodle er levert til HLT av Efaktor. Vennligst les gjennom denne erklæringen, og godkjenn denne for å bruke Moodle.

Moodle is provided to HLT by a company called Efaktor. Please read and accept their privacy policy. Scroll down to read the English version.

1 Behandlingsansvarlig

eFaktor AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger.

2 Hvilke personopplysninger samler vi inn og hva bruker vi personopplysningene til?

Registrering og innsamling av personopplysninger

eFaktor behandler de personopplysningene du oppgir når du kontakter oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, e-postadresse, mobilnummer og arbeidsforhold.

Bruk av personopplysninger

eFaktor bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for, gi informasjon om våre tilbud og nyheter om Moodle.

Webanalyse/Webstatistikk

eFaktor AS samler inn opplysninger om besøkende på efaktor.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet vårt. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

eFaktor AS bruker Piwik til webanalyse.

Epost

eFaktor AS har i dag et ticketsystem som håndterer alle henvendelser via epost. Epost som blir sendt inn til eFaktor vil få et unikt nummer som videre blir filtrert ut i fra hvilken type henvendelse det er. Dette gjøres for at alle henvendelser skal bli besvart og at henvendelsen blir satt i en kategori slik at riktig person besvarer henvendelsen.

Cookies

De aller fleste nettsider av i dag benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne. Med nytt lovverk og nye EU-regler for informasjonsinnhenting og personvern lurer mange på hva "cookies" er. Her finner du informasjon om hvordan vi bruker cookies på efaktor.no.

Lov om elektronisk kommunikasjon krever at eFaktor AS informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Den såkalte "cookie paragrafen" sier følgende:

§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  • utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett

  • som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

 

Følgende cookie(s) brukes på efaktor.no:

  • PHPSESSID. Denne cookien brukes for at publiseringsløsningen (TYPO3) skal fungere best mulig. Cookien fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.

3 Utlevering av personopplysninger til tredjepart

eFaktor AS utleverer ingen personopplysninger til tredjeparter

4 Hvordan sikres, arkiveres og slettes opplysningene

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som eFaktor AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

5 Gjennomføring av endringer

Denne personvernerklæringen vil kunne revideres og oppdateres for å gjenspeile eventuelle endringer i vår behandling av personopplysninger eller endringer i gjeldende lovverk.

6 Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller denne personvernerklæringen ta kontakt med oss på support@efaktor.no.


____________________________________________________________

Privacy Statement for efaktor.no

This privacy statement explains how eFaktor AS collects and uses personal information, as well as what eFaktor AS does to protect personal information.

eFaktor AS focuses on protection and protecting our customers' personal data. eFaktor AS processes personal information in accordance with current legislation, including in accordance with the Personal Information Act and the Personal Information Regulations. Personal information is information and assessments that can be linked to you as a customer. 

By ordering and using our services, you agree that eFaktor AS processes personal information pursuant to this Privacy Statement and the limits set by the applicable law.


1 treatment manager

eFaktor AS is responsible for the processing of personal data.

2 What personal information do we collect and what do we use the personal information for?

Registration and collection of personal data

eFactor processes the personal information you provide when contacting us and information that you otherwise voluntarily give from you, such as information about name, email address, mobile number and employment.

Use of personal information

eFaktor uses the personal information to provide you with the services you have registered for, providing information about our offers and news about Moodle.

Web Analytics / Web statistics

eFaktor AS collects information about visitors on efaktor.no. The purpose of this is to prepare statistics that we use to improve and further develop information services on our site. Examples of what the statistics give us answers to are; how many people visit different pages, how long the visit lasts, what websites users come from and what browsers are used.

eFaktor AS uses Piwik for web analytics.

Email

eFaktor AS currently has a ticket system that handles all inquiries via email. Email sent to eFaktor will get a unique number which will be filtered out of what type of inquiry it is. This is done in order for all inquiries to be answered and that the inquiry is placed in a category so that the correct person answers the inquiry.

cookies

The vast majority of web sites of today make use of so-called cookies or cookies to improve the user experience. A cookie is a text file that visits or interacts with a web page being added to your browser's internal memory. New legislation and new EU rules on information retrieval and privacy pose a lot of what "cookies" are. Here you will find information about how to use cookies on efaktor.no.

Electronic Communications Act requires eFaktor AS to inform our visitors about the use of cookies. The so-called "cookie paragraph" states the following:

§ 2-7b Use of cookies / cookies

The storage of information in the user's communication equipment, or access to such, is not permitted without the user being informed of the information being processed, the purpose of the processing, who processes the information and has agreed to this. The first sentence does not prevent technical storage or access to information:

  • exclusively for the purpose of transmitting communication in an electronic communications network
  • which is required to provide an information society service according to the user's explicit request.

The following cookie (s) are used on efactor.no:

  • PHPSESSID. This cookie is used for the publishing solution (TYPO3) to work best. The cookie is removed from the computer when you close the browser.

3 Disclosure of personal information to third parties

eFaktor AS does not disclose any personal information to third parties

4 How to secure, archive and delete the information

You are entitled at all times to the information that eFaktor AS has registered about you. You may also require correction and deletion of personal information in accordance with applicable law.

5 Implementation of changes

This Privacy Statement will be reviewed and updated to reflect any changes in our processing of personal data or changes to applicable laws.

6 Contact Information

If you have questions about our processing of personal information or this privacy statement, contact us at support@efaktor.no.